چرا بوي يك نوع عطر در افراد مختلف متفاوت مي باشد؟

شاید براتون سوال باشه که چرا بوي يك نوع عطر در افراد مختلف متفاوت مي باشد ...!؟

تركيب شيميايي بدن, رژيم غذايي و سن اشخاص بر عطري كه به پوست زده مي شود تاثير مي گذارد.
در ضمن, عطر داراي بسياري از روغن هاي اسانس دار مي باشد. برخي از روغن هاي اسانس دار تاثير متفاوتي بر روي پوست اشخاص مي گذارند و احتمال دارد كه برخي از آنها جذب پوست بشود.

همين مساله باعث مي شود تا بويي از پوست متصاعد شود و در نتيجه بوي عطر نيز متفاوت شود.

Share this post